Szkolny program profilaktyki

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1

W KRASNYMSTAWIE

NA ROK 2015/2016

 • Spis treści

          I            Założenia teoretyczne programu profilaktyki w szkole

       II            Identyfikacja czynników zagrożenia , dane diagnostyczne i opis problemów

     III            Identyfikacja czynników chroniących

    IV            Główne cele programowe

      V            Oczekiwane efekty (korzyści) realizacji programu

    VI            Ocena skuteczności programu

VII            Plan realizacji działań profilaktycznych w roku szkolnym 2015 – 2016

VIII            Wykaz instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą w ramach realizacji zadań profilaktycznych


I. Założenia teoretyczne programu profilaktyki w szkole

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

Szkolny program profilaktyki wspomaga kompleksowo wychowanie i nauczanie wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.

Wychowanie, to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości w sferze: fizycznej , psychicznej, społecznej i aksjologicznej.

Profilaktyka problemowa zakłada, że podejmując działania profilaktyczne możemy zapobiegać istniejącym problemom lub je zmniejszać.

Ozachowaniach problemowych (ZP) młodzieży mówimy, gdy:

 • Są niezgodne ze społecznymi oczekiwaniami, normami, standardami, wyzwalają dezaprobatę społeczną.
 • Stanowią ryzyko dla zdrowia, łączą się z psychopatologią i trudnościami w podejmowaniu ról społecznych.
 • Mają tendencję do kumulowania się, łączenia się w syndromy zachowań.
 • ZP ograniczają liczbę i częstość zachowań konwencjonalnych; utrudniają prawidłową socjalizację. Przykładami ZP są m.in.: wagary, używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja i życie seksualne, przemoc, wulgaryzmy, izolacja, niejedzenie, Internet – zbyt długie przebywanie w wirtualnej rzeczywistości, fobie szkolne itd.

Wyodrębnia się stopnie zagrożenia:

1. Grupa niskiego ryzyka – należą do niej osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych – są jeszcze przed inicjacją.

2. Grupa podwyższonego ryzyka – znajdują się w niej osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne – są po inicjacji – u których ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka (eksperymentatorzy).

3. Grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne są głęboko utrwalone i które odczuwają poważne negatywne konsekwencje (zdrowotne i społeczne) swoich zachowań ryzykownych.

Systemowe podejście do profilaktyki uwzględniające środowisko, w którym przebywa dziecko, jest związane z czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi.

Wśród czynników ryzyka wymienia się m.in.:

a) Czynniki ryzyka związane z rodziną – rozpad więzi małżeńskiej, brak konsekwencji rodziców, brak zainteresowania ze strony rodziców itp.

b) Czynniki ryzyka związane z edukacją – niskie wyniki szkolne, małe zaangażowanie w naukę, negatywne nastawienie do szkoły, słaba więź ze szkołą,

c) Środowiskowe czynniki ryzyka – przynależność do „problemowych” grup rówieśniczych, aprobata dla ZP rówieśników i dorosłych, przeprowadzki, słaba więź z kościołem,

d) Osobowe czynniki ryzyka - brak lub słabe poczucie własnej wartości, niestabilna, nieadekwatna samoocena, niska odporność na stres itp.

Odpowiadającymi wymienionym grupom czynników ryzyka – czynnikami chroniącymi są m.in.:

a) Silne przywiązanie do rodziców (więzi emocjonalne), przyjazny, ciepły dom, spójność oddziaływań wychowawczych, wysoka, adekwatna samoocena, system wartości, normy, religijność,

b) Zaangażowanie w naukę szkolną (dążenie do zdobywania wiedzy), zainteresowania, umiejętność radzenia sobie ze stresem,

c) Pozytywna grupa rówieśnicza, umiejętności społeczne, brak akceptacji dla zachowań odbiegających od norm społecznych, uczestnictwo w życiu kościelnym,

d) Stabilna i adekwatna samoocena, stabilne poczucie własnej wartości, odporność na stres itp.

e) indywidualne cechy i zachowania ucznia.

Działalność profilaktyczna szkoły polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

W przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich substancji psychoaktywnych,

W przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów , którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.

W przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych lub występowanie innych zachowań ryzykownych które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

W wytyczeniu celów, zadań i sposobów realizacji programu profilaktyki pomaga znajomość i uwzględnianie wypracowanych na świecie i w Polsce różnych modeli podejść do wczesnej profilaktyki – strategii profilaktycznych.

Wymienia się następujące strategie:

- działania informacyjne (oparte o procesy poznawcze) – dostarczenie adekwatnych, prawdziwych i aktualnych informacji o istniejących zagrożeniach i możliwościach zabezpieczenia się przed nimi ,

- działania edukacyjne (w zakresie umiejętności) – pomoc w uczeniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych: podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna,

- działania o charakterze alternatywnym – kształtujące pozytywną świadomość siebie i innych oraz oferujące możliwość zadowolenia i uzyskania pozytywnych wzmocnień bez konieczności sięgania po zachowania problemowe,

- działania interwencyjne – pomoc osobom dysfunkcjonalnym w identyfikowaniu swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania, udzielanie wsparcia,

- działania w zakresie zmiany prawa (przepisów)

- działania w zakresie zmian środowiskowych – identyfikacja i zmiana tych czynników środowiska społecznego, które sprzyjają zachowaniom dysfunkcyjnym.

Działania profilaktyczne przyniosą spodziewane efekty, jeśli będą adekwatne do potrzeb oraz gdy spełnione zostaną podstawowe warunki i zasady, m.in.:

 • W zakresie obowiązków i działalności edukacyjnej szkoły:

- poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowego rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków psychoaktywnych a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne, podejmowanie interwencji profilaktycznej,

-rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

-kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych a szczególnie samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

-kształtowanie krytycznego myślenia w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

- prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 • W zakresie działań wychowawczych:

- zadbanie o znajomość prawa i postępowanie zgodnie z nim,

- współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

- poznanie elementarnej wiedzy na temat istniejących zagrożeń,

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do najważniejszych wartości w życiu,

- wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą i społecznością lokalną,

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowawców i rodziców,

- doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania relacji z uczniami, warsztatowej pracy z grupą,

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców oraz rodziców,

- rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej,

- wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych

 • W zakresie działań informacyjnych:

- dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków i substancji psychoaktywnych,

- udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców w przypadku używania substancji psychoaktywnych,

- przekazanie informacji uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

- informowanie uczniów oraz rodziców o obowiązujących procedurach postepowania nauczycieli i wychowawców oraz metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią

II. Identyfikacja czynników zagrożenia, dane diagnostyczne i opis problemów występujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

 

Celem diagnozy było możliwie pełne zidentyfikowanie prawidłowości funkcjonowania uczniów, nauczycieli i rodziców i przełożenie tej wiedzy na postulaty istotne dla zaprojektowania działań zapobiegawczych.

Zastosowane narzędzia badawcze, to:

 • ankieta substancje psychoaktywne w szkole dla uczniów (31% uczniów przyznało, że miało kontakt z narkotykami, bądź dopalaczami),
 • ankieta zachowania agresywne,
 • ankieta bezpieczeństwo w szkole,
 • rozmowy indywidualne i wywiady prowadzone z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka
 • bieżąca obserwacja zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych
 • rozmowa kierowana z SU
 • analiza frekwencji i niepowodzeń szkolnych
 • analiza dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej, którą stanowią dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag, dokumentacja pedagoga, sprawozdania z działalności wychowawcy klasowego, notatki służbowe, indywidualnie zawierane kontrakty.
 • rozmowy (dzielenie się refleksjami z własnej pracy) z wychowawcami oraz z przedstawicielami pracowników administracji i obsługi szkoły.

Z analizy wyników badań obraz występujących u młodzieży zachowań problemowych oraz czynników ryzyka przedstawia się następująco:

Zachowania problemowe:

- picie alkoholu, głównie piwa

- palenie papierosów

- wagary, absencja na lekcjach

- doświadczenia z substancjami psychoaktywnymi,

- lęk przed brakiem akceptacji (odrzucenie) przez grupę

- agresja i przemoc rówieśnicza,

- wandalizm,

- depresje, nerwice, myśli samobójcze

- przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,

- nawiązywanie „ryzykownych” znajomości po wypiciu alkoholu,

- używanie wulgaryzmów

- konflikt z prawem, wykroczenia i przestępstwa,

- Internet, Cyberprzemoc,

 

Jak wynika z analizy stanu i potrzeb na szczególną uwagę w pracy profilaktycznej ZSP Nr 1 zasługują następujące problemy stanowiące czynniki zagrożenia:

Czynniki ryzyka:

- przebywanie w grupach młodzieży pijącej

- spędzanie wolnego czasu poza domem w barach, pubach,

- nie przyjmowanie do wiadomości faktu, że piwo jest alkoholem

- brak umiejętności odmawiania

- przebywanie, najczęściej w związku z miejscem zamieszkania, w towarzystwie osób z poważnymi doświadczeniami patogennymi: niekontrolowane picie alkoholu, uzależnienie od narkotyków, ucieczki z domu, nieodpowiednie zachowania po alkoholu np. zbyt szybka jazda samochodem, wandalizm, przemoc, przedwczesne życie seksualne, wagary, porzucanie szkoły

- uleganie wpływom rówieśników

- brak zaufania do rodziców i dorosłych, aby w przypadku trudności zwrócić się o pomoc

- przekonanie o posiadaniu wystarczającej wiedzy o mechanizmach uzależnienia

III. Identyfikacja czynników chroniących

Wytypowane zostały również w badaniach czynniki chroniące. Pozytywnym i optymistycznym wydaje się fakt, iż w materiale od młodzieży wymieniane są one w całym bogactwie i różnorodności, niezależnie od aktualnie prezentowanych przez osobę postaw i przekonań wobec substancji uzależniających. Odnoszą się zarówno do sfery indywidualnej badanych, jak też rodziny, szkoły i szerszego otoczenia społecznego.

Za czynniki chroniące uznano:

- rodzinę – kochającą, szczęśliwą, wspierającą się

- dobrą atmosferę w domu, dobre kontakty z rodzicami

- możliwość rozmowy z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi

- kościół, wspólnotę

- odpowiednie środowisko, przyjaciół „bez problemów”

- odizolowanie od „podejrzanych” przyjaciół

- więzi z kolegami i przyjaciółmi, którzy mogą pomóc

- miłość, przyjaźń

- spokojną, bezstresową atmosferę w szkole

- zorganizowany czas wolny

- profilaktykę, liczenie na pomoc osób dorosłych, ich zrozumienie, wysłuchanie

- zajęcia na temat uzależnień, posiadanie wiedzy o skutkach używania substancji psychoaktywnych

- zasady wyniesione z domu

- wiarę

- możliwość wyboru tego co dobre

- umiejętność odmawiania

- odporność na stres

- świadomość, inteligencję, rozsądek, silną wolę, ambicję, odpowiedzialność, poczucie godności

- poczucie własnej wartości

- dyscyplinę, świadomość konsekwencji

IV. Główne cele programu

Na podstawie analizy danych diagnostycznych zostały sformułowane cele nadrzędne szkolnego programu profilaktyki:

1 Promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych

2. zmniejszenie stopnia zagrożenia młodzieży uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

3. zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych, a w przypadkach identyfikacji osób o podwyższonym ryzyku popadnięcia w uzależnienie, ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji oraz umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych.

V. Oczekiwane efekty (korzyści) realizacji programu

1. Zamiana postaw młodzieży wobec zachowań ryzykownych.

2. Zmiana zachowania w sytuacjach wymagających dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.

3. Zwiększenie świadomości o możliwościach osiągania przyjemności i satysfakcji bez używania środków psychoaktywnych.

4. Uporządkowanie systemu wartości.

5. Zwiększenie zdolności do nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

6. Zwiększenie świadomości o dostępności pomocy w trudnych sytuacjach.

7. Wzrost poczucia własnej wartości oraz poszanowania tożsamości własnej i innych; obniżenie poziomu stresu.

8. Uzyskanie sprawności w zakresie umiejętności życiowych i społecznych.

9. Wzrost osobistego zaangażowania w budowanie zdrowego i wartościowego życia.

VI. Ocena skuteczności programu

Winien on podlegać systematycznej ocenie, dzięki której możliwe będą modyfikacje i dalszy przebieg. Formy badania skuteczności mogą być różne. Podstawowe z nich to:

a) badania ankietowe uczniów szkoły na temat tego, czy zauważyli działanie programu i jakie mają o nim zdanie,

b) wykorzystanie badań ankietowych prowadzonych przez wychowawców w celu zebrania opinii o efektach działań prowadzonych w klasach,

c) wypowiedzi nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, uzyskiwane w drodze wywiadów lub badań ankietowych,

d) materiały uzyskane drogą obserwacji i analizy dokumentacji szkolnej np. dotyczące frekwencji uczniów.

Wskaźnikami skuteczności są m.in.:

- zmiany, jakie uczniowie przejawiają w postawach, wiedzy i zachowaniu,

- stopień zaangażowania się uczniów w działania alternatywne

VII. Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2015 – 2016

. Działania realizowane są w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki dotyczą takich obszarów jak:

 1. Diagnoza stanu [potrzeb
 2. Promocja zdrowia
 3. Bezpieczeństwo w szkole
 4. Wagary absencja na zajęciach szkolnych, nauka
 5. Profilaktyka uzależnień; Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom uczniów
 6. Zachowania agresywne (agresja słowna, agresja fizyczna i cyberprzemoc)
 7. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem
 8. Współpraca z rodzicami
 9. Współpraca z organizacjami szkolnymi
Lp. Obszar działań Forma działań Termin Odpowiedzialni Oczekiwane efekty  
  Diagnoza stanu potrzeb

1.Przeprowadzenie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i uczniów ankiet, kwestionariuszy (klasy I).

2. Obserwacja zachowań uczniów.

3.Rozpoznawanie indywidualnej sytuacji rodzinnej   ucznia i warunków do nauki.

4.Sporządzenie listy uczniów wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w poszczególnych klasach.

5 Sporządzenie wykazu uczniów będących pod nadzorem kuratora sądowego bądź społecznego.

IX-X

W ciągu roku

IX

IX

IX-X

Pedagog

Wychowawcy

Nauczyciel:

-zna potrzeby i wartości uczniów

-wie w jaki sposób pracować z uczniem przejawiającym trudności (brak dyscypliny, zaległości w nauce, dysleksja, uczeń agresywny, itp.)

 
 

Promocja zdrowia.

Wzmacnianie czynników chroniących

1. Realizacja we współpracy z PSSE programów profilaktycznych:

-III edycja programu profilaktycznego ARS (kl. 2tz, 2k),

-program profilaktyki nowotworowej „Moje zdrowie   - ważna sprawa”

- program ochrony zdrowia psychicznego,

2.Wykonanie gazetek:

-Szkodliwy wpływ odchudzania się na rozwój organizmu,

-Palenie szkodzi zdrowiu,

-Alkoholizm – choroba przewlekła.

4.Pogadanki na zebraniach z rodzicami nt. zwolnień z wf.

5. Udział młodzieży w różnorodnych formach zajęć rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez szkołę.

6. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7. Realizowanie na lekcji biologii, wf i g. wychowawczych tematyki związanej z higiena osobistą oraz racjonalnym odżywianiem.

W ciągu całego roku

IV-V

IV

W ciągu całego roku

W ciągu całego roku

IX

W ciągu roku

Nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, pedagog

SU

Pedagog

Wychowawcy

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Wychowawcy

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Uczeń:

-zna zasady zdrowego żywienia;

-potrafi wskazać cechy charakterystyczne anoreksji i bulimii;

-rozumie na czym polega uzależnienie od papierosów;

-zna choroby weneryczne ich przyczyny i skutki;

- chętniej uczestniczy w zajęciach wf

 
  Bezpieczeństwo w szkole

1. Zapoznanie uczniów z zasadami BHP i regulaminami obowiązującymi w szkole.

2. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.

3. Wyciąganie konsekwencji za złe zachowania (konsekwentne stosowanie zeszytów uwag i pochwał).

4. Kontrakty z uczniami nieprzestrzegającymi zasad i norm obowiązujących podczas lekcji i przerw.

5.Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za swoje słowa i czyny( konsekwencje prawne).

6.Komisje oddziałowe –rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.

7. Systematyczne kontrole toalet w celu eliminacji palenia papierosów.

IX

IX

W ciągu roku

W ciągu roku

Wg potrzeb

Wychowawcy

Wychowawcy

Pedagog

Dyrektor

Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele dyżurni

Pedagog

Wychowawcy

Nauczyciele dyżurni

Uczeń

-jest świadomy odpowiedzialności za swoje zachowanie i słowa;

-zna swoje prawa i obowiązki;

-czuje się w szkole bezpiecznie;

 
 

Wagary, absencja na zajęciach szkolnych, nauka

5.Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczym , Programem Profilaktyki.

Kontrakty z uczniami o niskiej frekwencji.

specjalistycznych.

W ciągu roku

W ciągu roku

W ciągu roku

W ciągu roku

IX

IX

W ciągu roku

Cały rok

W ciągu roku

Wychowawcy

Pedagog

Pedagog

Wychowawcy

Wychowawcy

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy

Wychowawcy

Pedagog

Wychowawcy

Wychowawcakl.3tz

Wychowawcy

Pedagog

Uczeń:

-zna swoje zainteresowania i zdolności zawodowe

-zna skutki wagarowania

-potrafi pracować nad własną odpowiedzialnością

-bierze na siebie odpowiedzialność za nieobecności szkolne

-zna Statut Szkoły i procedury postępowania w sytuacji niskiej frekwencji

 
   

10.Stała współpraca z rodzicami (informowanie ich na bieżąco o nieobecności dziecka).

11.Informowanie rodziców o konsekwencjach prawnych oraz konsekwencjach dla ucznia wynikających z niskiej frekwencji.

12.Pomoc psychologiczna dla rodzica- wskazanie sposobów motywowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach szkolnych i nauki.

13.Zachęcanie rodziców do korzystania z porad , wsparcia i pomocy instytucji wspierających szkołę.

W ciągu roku

W ciągu roku

W ciągu roku

Wychowawcy  

Wychowawcy

Pedagog

Wychowawcy

Pedagog

Wychowawcy

   

5.

Profilaktyka uzależnień

Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom uczniów

 1. Zajęcia z pedagogiem Uzależnienia i ich skutki kl. I, II, III IV.
 1. Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Winda” – zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczące uzależnień.

Organizowanie rajdów, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na mecze, wyjść do kina, do muzeów. Rozgrywki sportowe.

10   Doskonalenie zawodowe nauczycieli nt. realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.

zgodnie z rozkładem godzin wych.

IX – X

W ciągu roku

W ciągu roku

W ciągu roku

Zespół Wychowawczy

IV

Wychowawcy

Pedagog

Bibliotekarz

Pedagog

Pedagog

Wychowawcy

Wychowawcy

Pedagog

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele wf

Pedagog

Pedagog

H. Szewczyk

Uczeń:

-zna przyczyny i skutki zażywania narkotyków;

-zna zagrożenia wynikające z nadmiernego spożywania alkoholu;

-zna prawne konsekwencje posiadania, zażywania narkotyków;

-zna numer telefonu „Niebieskiej Linii” i wie w jakich sytuacjach może z niej korzystać. -zna przyczyny i skutki uzależnień

 
6.

Zachowania agresywne.(agresja słowna, agresja fizyczna i cyberprzemoc), wykroczenia i przestępstwa,

5.Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy.   (klasy II)
 1. jako forma mobbingu wśród uczniów (klasy II)

Zgodnie z rozkładem godz. wych

Wg planu pracy pedagoga

.

Wychowawcy kl.I

Wychowawcy klI

Pedagog

Uczeń:

-potrafi wskazać czyny karalne;

-zna konsekwencje prawne czynów przestępczych;

-wie: co to jest czyn karalny, demoralizacja, osoba nieletnia. -zna zasady kultury osobistej

-potrafi wyjaśnić pojęcie agresji, wskazać jej przyczyny i skutki.

-zna swoje miejsce w grupie klasie, szkole;

-czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

 

7.

Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem celem zmniejszenia rozwoju zachowań ryzykownych. próby samobójcze alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

 1. 1.Komunikacja jak skutecznie się porozumiewać:

Język ciała w komunikacji;

Bariery komunikacyjne

Mój stosunek do odmienności, Człowiek tolerancyjny, czyli jaki?

Godność człowieka.

-przyczyny i skutki stresu;

-sposoby radzenia sobie ze stresem.

Zgodnie z rozkładem godz. wych

Zgodnie z rozkładem godz. wych

Zgodnie z rozkładem godz. wych

Zgodnie z rozkładem godz. wych

Zgodnie z rozkładem godz. wych

W ciągu roku

Wychowawcy

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczo

ści

Wychowawcy

Pedagog

Wychowawcy

Kierownik warsztatów

Wychowawcy

Pedagog

Uczeń:

-potrafi w sposób konstruktywny rozwiązywać sytuacje konfliktowe

-zna zasady skutecznej rozmowy

-zna znaczenie słowa asertywność;

-potrafi powiedzieć- NIE

-zna konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i potrafi je zastosować

 
8.

Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów

1.Prelekcja dla rodziców nt.

Narkotyki – domowa profilaktyka uzależnień.

2. Pedagogizacja rodziców podczas zebrań klasowych.

Zabranie z rodzicami

Zabranie z rodzicami

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Pedagog

Wychowawcy

Wychowawcy,

Pedagog

Wychowawcy,

Pedagog

Wychowawcy

Rodzic:

-czynnie uczestniczy w zebraniach szkolnych;

-zna zagrożenia związane z wiekiem dorastania;

-wie do kogo może zwrócić się z prośbą o pomoc

 
9. Współpraca z organizacjami szkolnymi - kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, empatii, tworzenie , wzmacnianie czynników chroniących

Samorząd Uczniowski:

- konsultowanie programu profilaktyki szkoły --pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (finansowa, rzeczowa);

-pomoc uczniom znajdujących się w losowych, trudnych sytuacjach,

-udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie

-udział w imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, tworzenie gazetek szkolnych

W ciągu roku

SU

Wychowawcy

Pedagog

Uczeń: -zna zadania i cele działania organizacji szkolnych;

-czynnie uczestniczy w pracy tych organizacji;

-potrafi współpracować z innymi;

-potrafi pomagać innym w nauce;

-umie organizować sobie czas wolny;

-czynnie uczestniczy w przygotowaniu gazetek i imprez.

 

VIII. Wykaz instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą w ramach realizacji zadań profilaktycznych

1. Powiatowa Stacja sanitarno – Epidemiologiczna w Krasnymstawie

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krasnymstawie

2. Powiatowa Komenda Policji w Krasnymstawie

3. Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Winda” w Krasnymstawie

4. MOPS w Krasnymstawie, GOPS-y

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

6. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie (Kuratorzy sądowi i społeczni)

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 14.09.2015r.

I

Szukaj

Menu użytkownika